Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 


Trưởng phòng:
.

 


Phó trưởng phòng:
CN. Hoàng Thị Hoa
 

NHÂN LỰC: gồm 7 thành viên

- 1 Thạc sĩ bác sĩ 
- 1 Cử nhân luật

- 2 Cư nhân kế toán

- 1 Cử nhân điều dưỡng

- 1 Điều dưỡng

 - 1 Y sĩ

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:


Phòng Tổ chức – Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

 

CÁC BỘ PHẬN:

  1. Tuyển dụng, bổ nhiệm

  2. Lao động tiền lươ ng

  3. Đào tạo phát triển

  4. Chế độ chính sách

  5. Quản lý hồ sơ nhân viên

  6. Thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

  7. Pháp chế - thanh tra

  8. Bảo vệ chính trị nội bộ.

 

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Xác lập, cải tiến các quy trình công việc
Xây dưng quy chế về tổ chức của bệnh viện
Tin học hóa quản trị nhân sự (mạng nội bộ)
Xây dựng nhóm nghiên cứu hoạch định nguồn nhân lực

 

  
 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 0