Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 1100 520
 
Y Tế Cộng Đồng
 

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


Trưởng phòng
CN Nguyễn Văn Thành

Phó trưởng phòng
ThS Nguyễn Song Thất

 

Chức năng – nhiệm vụ

  • Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được thực hiện.

  • Tố chức và quản lý thu viện phí theo qui định.
  • Xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
   
   

  • Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán chế độ thu chi của bệnh viện.
  • Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
  • Tổ chức quản lý lưu trữ các chứng từ, số sách theo đúng quy định.
  • Tổng hợp tình hình số liệu cụ thể, phân tíc kế hoạch hoạt động của bệnh viện
     
 
  
 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 35060