Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
CHÀO HÀNG THẦU THỰC PHẨM DD Y HỌC

    

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa thông báo mời chào hàng gói thầu THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC với nội dung: Công văn đính kèm.

 

 

1/6/2020 1:51:28 PM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 46063