Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO ĐẤU THẦU THUỐC GENERIC

      

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa Báo đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung: Công văn đính kèm.

1/6/2020 4:26:45 PM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 46066