Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
GIA HẠN THẦU THỰC PHẨM DINH DƯỠNG

    

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN MỜI CHÀO HÀNG

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa thông báo đấu thầu đăng tải thông báo gia hạn mời chào hàng gói thầu "Thực phẩm dinh dưỡng y học" với nội dung cụ thể như sau: Công văn đính kèm.

1/10/2020 9:48:31 AM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 291756