Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
QUYET DINH TRUNG THAU GOI THUY TINH THE -14220001 VA DANH MUC_THONG BAO TT
8/13/2022 2:00:36 PM

Các tin liên quan khác.
QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 2021
Bán thanh lý tài sản theo hình thức niêm yết giá
HÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU GÓI SỐ 2: THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC BỔ SUNG NĂM 2022 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ THỜI GIAN MỜ THẦU GÓI SỐ 2: THUỐC GENERIC 2 THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU UCNG CẤP THUỐC ( VAC CIN) ĐỂ TRIỂN KHIA TIÊM CHỦNG DỊCH VỤ NĂM 2022
DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU ĐẠT KỸ THUẬT GÓI SỐ 2: THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC BỔ SUNG NĂM 2022
"THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG GÓI SỐ 2: THUỐC GENERIC 2 THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC (VẮC XIN) ĐỂ TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG DỊCH VỤ NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA"
QUYET DINH TRUNG THAU GOI THUY TINH THE -14220001 VA DANH MUC_THONG BAO TT
THÔNG BÁO với NỘI DUNG: "THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU GÓI SỐ 1: THUỐC GENERIC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC BỔ SUNG NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA"
"Thông báo mời thầu Gói số 1: Thuốc Generic 1 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc (vắc xin) để triển khai tiêm chủng dịch vụ năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa"
 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 345646