Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
Về việc thực hiện quy trình khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

    SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                            

      Số:           /BVĐKT                             Khánh Hòa, ngày  01 tháng  08  năm 2013

                                                             THÔNG BÁO

Về việc thực hiện quy trình khám bệnh, chữa bệnh

tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

 
 

 

 

            Căn cứ Công văn số 897/SYT – NVY ngày 10/05/2013 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc xây dựng quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện.

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 22 tháng 4 năm 2013 ban hành kèm theo Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa xây dựng quy trình khám bệnh, chữa bệnh như sau:

A: Khám, chữa bệnh ngoại trú

I, Mục đích

1. Thống nhất quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh.

2. Thực hiện các giải pháp cải tiến quy trình và thủ tục trong khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ, tránh gây phiền hà và tăng sự hài lòng của người bệnh, đặc biệt đối với người bệnh bảo hiểm y tế khi đến khám tại bệnh viện.

3. Người bệnh biết rõ quy trình để cùng phối hợp với bệnh viện trong quá trình khám bệnh.

II. Nguyên tắc chung

1. Người bệnh đến khám được tiếp cận thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng và dịch vụ kỹ thuật theo đúng yêu cầu chuyên môn.

2. Bảo đảm tính hợp lý và công bằng giữa người bệnh có bảo hiểm y tế và không có bảo hiểm y tế.

3. Đơn giản hóa thủ tục liên quan đến chi trả và đồng chi trả viện phí, tránh nộp viện phí nhiều lần.

III. Chỉ tiêu phấn đấu

1. Thời gian khám bệnh

a) Khám lâm sàng đơn thuần: Thời gian khám trung bình dưới 2 giờ.

b) Khám lâm sàng có làm thêm 01 kỹ thuật xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquang thường quy, siêu âm): Thời gian khám trung bình dưới 3 giờ.

c) Khám lâm sàng có làm thêm 02 kỹ thuật phối hợp cả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh hoặc xét nghiệm và thăm dò chức năng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquang thường quy, siêu âm): Thời gian khám trung bình dưới 3,5 giờ.

d) Khám lâm sàng có làm thêm 03 kỹ thuật phối hợp cả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquang thường quy, siêu âm, nội soi): Thời gian khám trung bình dưới 4 giờ.

2. Lưu lượng khám

- Đến năm 2015, trung bình mỗi buồng khám phấn đấu tối đa chỉ khám 50 người bệnh/8 giờ và đến năm 2020 chỉ khám 35 người bệnh/8 giờ. Trong trường hợp số lượng người bệnh tăng đột biến do các nguyên nhân khác nhau thì phấn đấu tối đa mỗi buồng khám không tăng quá 30% chỉ tiêu trên.

IV. Quy trình khám bệnh

1. Bước 1: Tiếp đón người bệnh

1.1. Trách nhiệm của người bệnh

- Lấy số thứ tự để làm thủ tục khám bệnh.

- Xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), giấy tờ tùy thân có ảnh, hồ sơ chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám.

- Nhận phiếu khám bệnh và số thứ tự tại phòng tiếp đón.

- Đối với những trường hợp vượt tuyến, trái tuyến, người bệnh có nguyện vọng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì người bệnh tạm ứng tiền khám bệnh, chữa bệnh.

1.2. Trách nhiệm của bệnh viện

- Bố trí các quầy để tiếp đón, kiểm tra thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan.

- Nhập thông tin của người bệnh vào máy vi tính, xác định buồng khám phù hợp, in phiếu khám bệnh và phát số thứ tự khám.

- Thu tiền tạm ứng đối với những trường hợp người bệnh vượt tuyến, trái tuyến, người bệnh có nguyện vọng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu.

2. Bước 2: Khám lâm sàng và chẩn đoán

Tùy theo tình trạng bệnh, thầy thuốc có thể chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng hoặc chẩn đoán xác định và kê đơn điều trị mà không cần chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng.

2.1. Khám lâm sàng, chẩn đoán và chỉ định điều trị

2.1.1. Trách nhiệm của người bệnh

- Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

- Vào khám khi được thông báo.

2.1.2. Trách nhiệm của bệnh viện

- Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

- Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị.

- Kê đơn thuốc, in đơn thuốc (bằng máy) và hướng dẫn người bệnh đến bộ phận thanh toán và bảo hiểm y tế.

- Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện và tạm ứng viện phí.

- Nhân viên y tế sẽ đưa bệnh nhân vào khoa điều trị nội trú. 

2.2. Khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định điều trị

2.2.1. Trách nhiệm của người bệnh

- Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

- Vào khám khi được thông báo.

- Nhận phiếu chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ khám.

- Đến nơi lấy mẫu xét nghiệm, nộp phiếu chỉ định xét nghiệm và chờ đến lượt.

- Phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm.

- Chờ nhận kết quả xét nghiệm quay lại buồng khám và nộp kết quả xét nghiệm, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị.

- Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế.

- Nhận giấy nghỉ ốm bảo hiểm y tế.

2.2.2. Trách nhiệm của bệnh viện

a) Tại buồng khám bệnh

- Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

- Khám lâm sàng, chỉ định xét nghiệm, in phiếu xét nghiệm.

- Chỉ dẫn người bệnh đến địa điểm làm xét nghiệm theo chỉ định.

- Kê đơn thuốc, in đơn thuốc và hướng dẫn người bệnh đến bộ phận thanh toán và bảo hiểm y tế.

- Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện và tạm ứng viện phí.

b) Tại nơi lấy mẫu xét nghiệm

- Nơi lấy mẫu được đặt tại khoa khám bệnh.

- Nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

- Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và lấy mẫu xét nghiệm.

- Chuyển mẫu về khoa xét nghiệm

c) Tại khoa xét nghiệm

- Thực hiện xét nghiệm.

- Chuyển trả kết quả xét nghiệm cận lâm sàng về nơi lấy mẫu xét nghiệm.

2.3. Khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán bệnh và chỉ định điều trị

2.3.1. Trách nhiệm của người bệnh

- Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

- Vào khám khi được thông báo.

- Nhận phiếu chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh từ bác sĩ khám.

- Đến nơi làm kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

- Phối hợp theo chỉ dẫn của kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh để thực hiện kỹ thuật.

- Chờ nhận kết quả chẩn đoán hình ảnh, quay lại buồng khám và nộp kết quả chẩn đoán hình ảnh cho buồng khám, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị.

- Nhận chỉ định điều trị hoặc đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế.

2.3.2. Trách nhiệm của bệnh viện

a) Tại buồng khám bệnh

- Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

- Khám lâm sàng, chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và in phiếu chỉ định.

- Chỉ dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh.

- Bác sĩ xem kết quả, chẩn đoán và chỉ định điều trị, kê đơn.

b) Tại nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh

- Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

- Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật.

- Trả kết quả chẩn đoán hình ảnh, kèm phim, ảnh (nếu có) cho người bệnh.

2.4. Khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng, chẩn đoán bệnh và chỉ định điều trị

2.4.1. Trách nhiệm của người bệnh

- Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

- Vào khám khi được thông báo.

- Nhận phiếu chỉ định kỹ thuật thăm dò chức năng từ bác sĩ khám.

- Đến nơi làm kỹ thuật thăm dò chức năng, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

- Phối hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên để thực hiện kỹ thuật.

- Chờ nhận kết quả thăm dò chức năng và quay lại buồng khám.

- Nộp kết quả chẩn đoán hình ảnh cho buồng khám, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị.

- Nhận chỉ định điều trị hoặc đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế.

2.4.2. Trách nhiệm của bệnh viện

a) Tại buồng khám bệnh

- Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

- Khám lâm sàng, chỉ định kỹ thuật thăm dò chức năng và in phiếu chỉ định.

- Chỉ dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng.

- Bác sĩ xem kết quả thăm dò chức năng, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn.

b) Tại nơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng

- Bác sĩ, kỹ thuật viên thăm dò chức năng nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

- Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật.

- Trả kết quả thăm dò chức năng, kèm phim, ảnh (nếu có) cho người bệnh.

2.5. Các trường hợp thực hiện khám lâm sàng và có chỉ định làm 1, 2 hoặc 3 kỹ thuật cận lâm sàng phối hợp (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng), thực hiện kỹ thuật hoặc chuyển khám chuyên khoa

Người bệnh và cán bộ khoa khám thực hiện theo trình tự các bước như trên, đồng thời, bác sĩ khoa khám bệnh hoặc nhân viên tại buồng khám hướng dẫn cụ thể trình tự làm các kỹ thuật cận lâm sàng phù hợp. Sau khi có đủ kết quả cận lâm sàng thì người bệnh quay lại buồng khám, nộp kết quả cho bác sĩ khám và bác sĩ xem xét kết quả, chẩn đoán và chỉ định, kê đơn điều trị. Trường hợp thực hiện dịch vụ kỹ thuật hoặc cần khám chuyên khoa khác, người bệnh được làm dịch vụ kỹ thuật hoặc khám chuyên khoa theo yêu cầu chuyên môn.

Người bệnh nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế.

3. Bước 3: Thanh toán viện phí

3.1. Trách nhiệm của người bệnh

* Người bệnh có bảo hiểm y tế

- Xác nhận của phòng Giám định bảo hiểm y tế tại khoa khám bệnh.

- Nộp phiếu thanh toán.

- Xếp hàng chờ đến lượt thanh toán.

- Nộp tiền cùng chi trả.

* Người bệnh không có bảo hiểm y tế nộp viện phí theo quy định.

3.2. Trách nhiệm của bệnh viện

- Kiểm tra nội dung thống kê trong mẫu 01/BV, ký xác nhận.

- Thu tiền thanh toán.

4. Bước 4: Phát và lĩnh thuốc

4.1. Trách nhiệm của người bệnh

- Nộp đơn thuốc tại quầy phát thuốc.

- Kiểm tra, so sánh thuốc trong đơn và thuốc đã nhận.

- Nhận đơn thuốc, thuốc và ký nhận.

4.2. Trách nhiệm của bệnh viện

- Kiểm tra đơn thuốc, phát thuốc.

- Tư vấn người bệnh về đơn thuốc và thuốc đã cấp (Nếu có yêu cầu)

IV. Tổ chức thực hiện

a, Căn cứ hướng dẫn này, lãnh đạo khoa khám công khai để người bệnh, nhân viên biết và thực hiện.

b, Liên tục nghiên cứu cải tiến quy trình khám bệnh

c, Thực hiện khảo sát ý kiến của người bệnh định kỳ về chất lượng công tác khám, chữa bệnh và đánh giá sự hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh.

 B. Quy trình khám chữa bệnh nội trú tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa

Bệnh nhân có chỉ định nhập viện nội trú:

Nơi nhập viện:

-      Tại khoa  cấp cứu ban đầu

-      Tại phòng khám của khoa Khám

1.Bệnh nhân  được lấy số vào viện tại nơi nhập viện, được cấp số vào viện theo quy tắc:

-      Số gồm 12 chữ số, bắt đầu bằng số năm, sau đó là 05 số phát sinh tự động trên máy theo chương trình

    Ví dụ: 2014999999, 2014000001

2.      Phần hành chính đã được chuyển từ số tiếp đón sang hồ sơ vào viện, in và làm bệnh án tại nơi tiếp nhận bệnh nhân. Thông báo cho khoa nhận bệnh trước khi chuyển bệnh.

3.      Nhân viên y tế (Điều dưỡn hoặc y công ) đưa bệnh nhân vào khoa điều trị theo chỉ định của bác sĩ điều trị .

4.      Tại khoa đìều trị:

-      Điều dưỡng nhận bệnh: Đánh giá bệnh nhân , đo sinh hiệu cho bệnh nhân. Báo Bác sĩ nhận bệnh.

-      Bác sĩ điều trị:

Đánh giá tình trạng bệnh. Khám bệnh và cho thuốc. Giải thích kỹ tình trạng bệnh và cho xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán,  điều trị và tiên lượng.

Trong trường hợp bệnh nhân cần can thiệp thủ thuật hoặc phẫu thuật, giải thích cho bệnh nhân và ký giấy đồng ý  làm thủ thuật hoặc phẫu thuật.

Bác sĩ ngoại khoa  viết tường trình phẫu thuật và vào máy loại thủ thuật, phẫu thuật được thực hiện trên bệnh nhân.

-      Điều dưỡng hành chính: Kiểm tra lại thông tin của bệnh nhân

Giải thích cho bệnh nhân và người nhà về trách nhiệm và nghĩa vụ của bệnh nhân khi khám và điều trị tại bệnh viện, đặc biệt là viện phí và tạm ứng viện phí.

-      Điều dưỡng nhập thuốc, xét nghiệm cận lâm sàng theo số bệnh án , và thực hiện y lệnh của bác sĩ khi vào viện và hàng ngày cập nhật điều trị.

-      In công khai viện phí cho bệnh nhân từng ngày.

-      Khi bệnh nhân ra viện: Bác sĩ điều trị thông báo cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi chuẩn bị ra viện.

Làm giấy ra viện và cấp đơn thuốc (nếu cần).

Thông báo cho điều dưỡng chuẩn bị các thủ tục ra viện

-      Trong trường hợp bệnh nặng xin về hoặc tử vong: Bác sĩ làm thủ tục kết thúc điều trị. Ký giấy bệnh nặng xin về hoặc giấy chuyển tử thi qua nhà đại thể trong trường hợp tử vong. Hướng dẫn người nhà thanh toán viện phí.

-      Điều dưỡng giao đơn thuốc và giấy ra viện cho bệnh nhân khi bệnh nhân đã thanh toán xong viện phí ra viện.

5.      Tại khoa cận lâm sàng:

-      Điều dưỡng lấy bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm máu, bệnh phẩm hoặc đưa bệnh nhân đi làm thăm dò chẩn đoán hình ảnh khác (SA, X quang, CT Scanner, Nội soi…) theo giấy chỉ định đã được in theo chỉ định của bác sĩ, bàn giao cho khoa cận lâm sàng

-      Các khoa cận lâm sàng chỉ thực hiện chỉ định bác sĩ khi phiếu chỉ định đã vào máy tính, hoặc có chữ ký xác nhận của điều dưỡng trong trường hợp hệ thống vi tính trục trặc.

-      Thực hiện quy chế chống nhầm lẫn đã được ban hành.

6.      Tại khoa dược:

-      Căn cứ phiếu lĩnh thuốc và dự trù dược in trong chương trình quản lý dược trên máy, giao thuốc cho điều dưỡng hành chính hoặc điều dưỡng trực.

-      Cơ số thuốc căn cứ công khai thuốc cho bệnh nhân hoặc cơ số thuốc dự trù được lãnh đạo khoa duyệt, hoặc thuốc bổ sung trong đêm trực được lãnh đạo trực duyệt.

-      Thuốc và vật tư tiêu hao được thực hiện theo quy chế quản lý dược và được đấu thầu theo đúng quy định hiện hành

7.      Tại thu phí:

-      Thực hiện thu phí tạm ứng ban đầu cho tất cả bệnh nhân vào viện. Mức thu tạm ứng theo quy định của bệnh viện.

-      Thu bổ sung tạm ứng căn cứ vào số liệu điều dưỡng nhập trên máy.

-      Thanh toán ra viện: Khi được thông báo bệnh nhân ra viện in công khai để bệnh nhân biết và ký xác nhận.

8. .      Bệnh nhân ra viện:

-      Sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán viện phí.

-      Bệnh nhân mang hóa đơn thanh toán viện phí tới phòng hành chính khoa, nhận giấy ra viện và đơn thuốc.

Lưu ý :

      Nếu đã xuất khoa cho BN rồi thì sẽ không chỉnh sửa được chi phí nữa.

Vì vậy, trước khi chuyển khoa cho BN phải kiểm tra lại toàn bộ chi phí của BN trên máy xem có đúng với hồ sơ bệnh án không rồi vào xuất khoa cho BN.

      Phiếu thanh toán ra viện sẽ in tại thu phí

      Phiếu công khai thì in tại khoa điều trị.

      Đối với BN chỉ điều trị tại khoa duy nhất 1 khoa trong bệnh viện thì khi in phiếu thanh toán ra viện chỉ có những chi phí của 1 khoa.

      Đối với BN chuyển từ khoa khác tới thì khi in phiếu thanh toán ra viện sẽ có cả những chi phí của các khoa trước.

Nơi nhận:                                                                                                       GIÁM ĐỐC

- Sở y tế (Báo cáo);

- Ban giám đốc;

-Tất cả các khoa phòng;

- Lưu VT; KHTH.

2/17/2016

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN LỘC THỌ - NHA TRANG KHÁNH HOÀ - Tel: +84.258.3822175  Fax: +84.258.3812344 - Số lượt truy cập: 0