Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật tương đương (đợt 3) cho 9 chuyên khoa

 

DANH MỤC THỐNG NHẤT TÊN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA THÔNG TƯ SỐ 43 VÀ 50 VỚI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 37 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1016 /QĐ-BYT ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế )

Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật tương đương (đợt 3) cho 9 chuyên khoa

3/30/2016

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 0