Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG GÓI THẦU THUỐC

    

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa Báo đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng:

- Tên gói thầu 1: Thuốc Generic.

- Tên gói thầu 2: Thuốc Biệt dược gối và tương đương điều trị.

10/11/2018 9:05:24 A

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 361605